Všeobecné obchodní podmínky

1. Obecná ustanovaní

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obecná ujednání vztahující se na jednotlivé kupní smlouvy uzavřené mezi společností VVUÚ, a.s., IČ: 45193380, sídlem Pikartská 1337/7, Radvanice, 716 00 Ostrava jako kupujícím (dále jen „Kupující“) a jiným podnikatelským subjektem, který bude v rámci smluvního vztahu vystupovat v postavení strany prodávající (dále jen „Prodávající“) a stanovují úpravu práv a povinností smluvních stran v rámci jejich smluvních vztahů. Tyto VOP se použijí pro úpravu smluvních vztahů v případě, že na ně odkazuje příslušná objednávka či smlouva (dále jen „objednávka“ či „smlouva“). Tyto VOP se aplikují vždy, avšak pouze subsidiárně, tedy s výjimkou případů, kdy ze samotné smlouvy či objednávky vyplývá odlišná úprava práv a povinností stran. Tyto VOP se rovněž nepoužijí v případě, kdy je povahou smlouvy úprava z nich vyplývající pojmově vyloučena.

2. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek Prodávajícího převést vlastnické právo k movité věci, která je specifikována v objednávce nebo smlouvě (dále jen „Předmět koupě“) na Kupujícího a povinnost Kupujícího movitou věc převzít do svého vlastnictví a zaplatit za ně dohodnutou kupní cenu.

2.2. Povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu vzniká v okamžiku, kdy Prodávající dodá Kupujícímu řádně a včas Předmět koupě a Předmět koupě nebude vykazovat jakékoliv vady (ať už kvalitativní nebo kvantitativní). Okamžikem dodání ve smyslu předchozí věty je den, kdy je Předmět koupě dodán Kupujícímu na adresu sídla jeho společnosti, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

2.3. V případě, že se Prodávající dostane do prodlení s řádným dodáním Předmětu koupě Kupujícímu, zavazuje se Prodávající zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,3 % ze sjednané kupní ceny za Předmět koupě za každý den prodlení.

2.4. V případě, že se Prodávající dostane do prodlení s řádným dodáním Předmětu koupě Kupujícímu o více než 15 dní, je Kupující oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit.

2.5. Jakýmkoliv ujednáním o smluvní pokutě obsaženým v těchto VOP nebo ve smlouvě či objednávce, není dotčeno právo domáhat se náhrady škody v celém rozsahu bez ohledu na tuto smluvní pokutu, tedy vylučuje se aplikace ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb. Taktéž se vylučuje aplikace ustanovení § 2051 zákona č. 89/2012 Sb. na daný smluvních vztah.

3. Specifické požadavky

3.1. K Předmětu koupě se Prodávající zavazuje přiložit MTR (Material Test Report) včetně originálu dokumentu prokazujícího zemi původu Předmětu koupě, anebo MTC (Mill Test Certificate) včetně originálu dokumentu prokazujícího zemi původu Předmětu koupě. Bez doložení těchto dokumentů není dodání Předmětu koupě Prodávajícím uskutečněno řádně a Prodávajícímu nevzniká nárok na zaplacení kupní ceny, přičemž Kupující není povinen takto dodaný Předmět koupě převzít, a i v případě že tak učiní, není tímto vada specifikovaná v předchozí větě zhojena.

3.2. Prodávající je povinen na všech fakturách vystavených k úhradě Kupní ceny uvádět vždy číslo konkrétní objednávky nebo smlouvy. Bez označení čísla objednávky nebo smlouvy není předmětná faktura vystavena řádně, a tedy nemůže nastat její splatnost.

3.3. Doba splatnosti vystavených faktur se řídí podle platebních podmínek obsažených v objednávce nebo smlouvě. Úhrady vystavených faktur jsou Kupujícím prováděny 2x měsíčně, a to v termínech 15. dne v kalendářním měsíci a 30. dne v kalendářním měsíci. Pokud datum splatnosti dle objednávky nebo smlouvy připadne na 1.-15. den daného kalendářního měsíce, pak se splatnost předmětné pohledávky automaticky mění na 15. den daného kalendářního měsíce a v případě, že připadne na 16.-31. den daného kalendářního měsíce, pak se splatnost předmětné pohledávky automaticky mění na 31. den daného kalendářního měsíce. Pokud splatnost faktury v objednávce nebo smlouvě uvedena není, činí 60 dní od doručení vystavené faktury.

4. Další ustanovení

4.1. Kupující je oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající na jinou osobu.

4.2. Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

4.3. Smlouvu či VOP lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými, průběžně číslovanými smluvními dodatky podepsanými oběma účastníky smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako smlouva.

4.4. Smluvní strany si doručují písemnosti na adresy uvedené ve smlouvě nebo objednávce, pokud si písemně neoznámí změnu doručovací adresy. Strany se zavazují pravidelně přebírat poštu na doručovacích adresách a udržovat je funkční po celou dobu platnosti smlouvy.

4.5. V případě, že se některé ustanovení smlouvy nebo těchto VOP ukáže později jako neplatné, nezpůsobuje neplatnost tohoto ustanovení neplatnost smlouvy jako celku, smluvní strany se tímto zavazují nahradit bez prodlení neplatné ustanovení ustanovením novým, jež nejblíže odpovídá úmyslu smluvních stran v době uzavření smlouvy.

4.6. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právními předpisy českého právního řádu, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

4.7. Veškeré spory, které v budoucnu mezi Kupujícím a Prodávajícím vzniknou, budou řešeny podle právních předpisů České republiky u soudů České republiky, konkrétně u Okresního soudu v Ostravě, případně Krajského soudu v Ostravě, bude-li dána věcná příslušnost Krajského soudu.

Všeobecné obchodní podmínky

Datum poslední úpravy : 30. 4. 2024 15:24