Ochrana osobních údajů

ETICKÝ KODEX

ZÁKLADNÍ ETICKÉ A MORÁLNÍ HODNOTY, ZÁKLADY FIREMNÍ POLITIKY

 1. Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat a ctít platné právní předpisy České republiky, vnitropodnikové normy společnosti, ustanovení tohoto Etického kodexu.
 2. Všichni zaměstnanci jsou povinni při výkonu své práce pro společnost postupovat s pečlivostí a svědomitostí a počínat si tak, aby jejich jednání bylo v souladu s etickými pravidly, dobrými mravy, morálními zásadami a zákonnými ustanoveními.
 3. Všichni zaměstnanci přistupují při plnění svých pracovních povinností k obchodním partnerům, externím subjektům, veřejným orgánům, médiím, kolegům, podřízeným i nadřízeným čestně, profesionálně, s úctou, důstojností, respektem.
 4. Nikdo není oprávněn poskytovat při komunikaci s třetími osobami nepravdivé či neúplné nebo nepřesné informace. Každý sděluje pouze jasné, úplné a přesné skutečnosti a nezneužívá ničího omylu.
 5. Každý je povinen přistupovat ke třetím osobám s důstojností a úctou, zejména je striktně zakázána jakákoli forma diskriminace či nerovného zacházení.
 6. Společnost zajišťuje školení a vzdělávání, která podporují profesní rozvoj zaměstnanců.
 7. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni vždy řádně prezentovat a zastávat pravidla obsažená v interních dokumentech společnosti. Jednotliví zaměstnanci se stávají vzory pro své podřízené, kdy etické, morální, legální, protikorupční a slušné chování je jejich hlavní prioritou a předností. Vedoucí zaměstnanci odpovídají za chování svých podřízených a stav pracoviště, a to minimálně v míře, ve které jim přísluší povinnost kontroly dodržování pravidel společnosti.

STŘET ZÁJMU A ZÁKAZ KONKURENCE, PRAVIDLA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 1. Loajalita, otevřenost a komunikace vůči společnosti jsou základní kameny, na kterých by měl stát postoj každého zaměstnance.
 2. Zaměstnanci mohou vykonávat výdělečnou činnost vedle svého zaměstnání pouze za podmínky, že tato jejich činnost nezasahuje do oprávněných zájmů společnosti, že je činěna v souladu se zákony. Mimo to může zaměstnanec vykonávat výdělečnou činnost v konkurenceschopném odvětví pouze se souhlasem statutárního orgánu společnosti.
 3. Každý zaměstnanec je povinen postupovat tak, aby zabránil situacím, kdy by byly jejich osobní nebo finanční zájmy ve střetu se zájmy společnosti. Za osobní zájem je považována každá případná výhoda pro zaměstnance, osoby jemu blízké či fyzické a právnické osoby, se kterými má osobní, obchodní nebo pracovní vztahy.
 4. Žádný zaměstnanec není oprávněn po dobu pracovního poměru u společnosti nabývat nebo držet přímý nebo nepřímý významný podíl v jiné společnosti (min. 15 %), se kterou společnost obchoduje nebo může obchodovat, nebo které jsou konkurenty, pokud mu k tornu nebyl vydán souhlas statutárního orgánu společnosti.
 5. Jednání ve střetu zájmů je také předání nebo umožnění předání jakýchkoli informací a know-how, které zaměstnanci obdrželi během výkonu svých pracovních povinností ve společnosti a které jsou způsobilé napomáhat konkurenčním aktivitám jiných osob. Takové jednání je považováno za naprosto nepřípustné a za zvlášť závažné porušení pracovních povinností.
 6. Žádný zaměstnanec není oprávněn v zastoupení společnosti sjednat nebo uzavřít bez předchozího písemného souhlasu statutárního orgánu společností jakékoli smlouvy či obchodní vztahy s podnikatelskými subjekty, které jsou řízeny, ovládány nebo vlastněny členy jeho rodiny či právnickými osobami, které jsou finančně či personálně propojeny s příbuznými či druhem zaměstnance.
 7. Společnost a každý její zaměstnanec dodržuje pravidla hospodářské soutěže, zejména nečiní žádné jednání, které by mohlo být vyhodnoceno jako nekalá soutěž, vždy postupuje spravedlivě, profesionálně a transparentně.

VZTAHY SE TŘETÍMI OSOBAMI A ÚPLATKÁŘSTVÍ

 1. Společnost a její zaměstnanci jsou povinni jednat tak, aby nekonali protiprávně, především pak tak, aby jejich jednání nemohlo být označeno za korupční jednání. Korupčním jednáním je např. přijetí či nabídnutí úplatku, sjednání výhody či jakékoli materiální i nemateriální odměny v souvislosti s podnikáním společnosti a výkonem pracovních činností zaměstnance. Korupčním jednáním se rozumí také nabídnutí jakékoli odměny, prospěchu nebo zisku orgánu veřejné moci, které by mohlo mít za následek zkreslení nebo vydání rozhodnutí orgánu veřejné moci ve prospěch společnosti.
 2. Zakazuje se jakékoli protizákonné jednání nebo pletichy ve vztahu k veřejnoprávním řízením, veřejným i soukromým zakázkám a soutěžím, výběrovým řízením apod., jako je zejména lhaní, uvádění v omyl, vydírání, užívání násilí, podvodné chování apod.
 3. Společnost a její zaměstnanci mají povinnost uvést vždy pravdivé, kompletní a úplné informace, zejména veškeré finanční transakce v souvislosti s podnikáním společnosti vždy v účetní evidenci tak, aby mohlo docházet k řádnému finančnímu hlášení vůči příslušným státním orgánům.
 4. Všichni zaměstnanci jsou povinni pečlivě nakládat a spravovat majetek společnosti, a to včetně majetku svěřeného, movitého i nemovitého majetku, obchodních tajemství společnosti a duševních vlastnictví.
 5. Žádný zaměstnanec není oprávněn vyžadovat nebo přijímat dary, úsluhy, laskavosti nebo výhody pro sebe či jiného a zároveň není oprávněn poskytnout obchodnímu partnerovi společnosti, státnímu orgánu či třetí osobě žádné dary, platby, odměny, služby, vyjma takových darů, které mají minimální nominální hodnotu, které jsou propagačními materiály nebo reklamními předměty nebo které znamenají běžnou společenskou pozornost, která není v rozporu s obchodními pravidly společnosti.
 6. Společnost poskytuje, respektive může poskytovat, účelově vázané peněžní a věcné dary na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, tělovýchovné, sportovní, politické apod.

MLČENLIVOST

 1. Společnost zachovává bezpečnost informací, ochranu obchodního tajemství a osobních dat.
 2. Společnost pravidelně vyhodnocuje rizika související s ochranou dat a informací a přijímá opatření, která v konečném důsledku zabraňují zneužití, získání nebo šíření informací neoprávněnými osobami. Každý zaměstnanec je povinen při práci s citlivými daty a informacemi postupovat tak, aby nedocházelo k jejich únikům či zneužití.
 3. Každý zaměstnanec zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s plněním pracovních povinností, a které mají nebo mohou mít povahu obchodního tajemství, důvěrných informací, osobních údajů či podléhají utajení. Obchodním tajemstvím se rozumí především veškeré obchodní, výrobní či technické informace související s podnikáním společnosti, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu. Důvěrnými informacemi jsou mimo jiné také informace neoznámené, které se týkají společnosti, jejího rozhodování, plánování, finančních transakcí, vynálezů, vývojových a technických schémat, technologií, návrhů, klientů, zákazníků, konkurentů nebo jakékoliv jiné informace všeobecně neznámé v průmyslu, které se týkají společnosti.
 4. Každý zaměstnanec, který při výkonu svých povinností zpracovává, či jakkoli jinak nakládá s osobními daty, je povinen jednat v souladu se zákonem a nařízeními Evropské Unie.

KONTROLA DODRŽOVÁNÍ ETICKÝCH PRAVIDEL A PODÁNÍ PODNĚTŮ

Společnost prohlašuje a důsledně dbá toho, aby tento Etický kodex byl vždy dodržován každým zaměstnancem společnosti. Každý zaměstnanec má povinnost nahlásit porušení jakýchkoli právních předpisů, vnitropodnikových norem nebo pravidel svým nadřízeným, potažmo společnosti.

S ohledem na snahu zachovat nejvyšší míru transparentnosti a možnosti pružně reagovat na aktuální a nastalé situace, zřizuje společnost pro zaměstnance i jakékoli třetí osoby, které by se staly svědky porušení výše uvedených pravidel, tyto možnosti, jak o této skutečnosti informovat společnost. Tyto možnosti jsou zejména skrze komunikační kanály společnosti:

 • označená schránka na podněty (lze anonymně), která je umístěna u schránek na doručenou poštu na chodbě u vstupu do budovy společnosti,
 • e-mail společnosti — etika@vvuu.cz,
 • v listinné podobě formou poštovní zásilky (lze anonymně),
 • svého nadřízeného.

Každý zaměstnanec bere na vědomí, že zneužití možnosti podat podnět či podání, či podání podnětu neoprávněného nebo šikanózního je považováno za neetické a nemorální jednání, z něhož budou vyvozeny následky.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Každý zaměstnanec bere na vědomí, že porušení pravidel etického kodexu je považováno za exces zaměstnance a jako takové na něj bude pohlíženo jako na porušení pracovních povinností, kdy v odůvodněných případech je možno toto považovat za hrubé porušení pracovních povinností s následky dle zákoníku práce. Každé porušení pravidel a předpisů může být důvodem udělení sankce nebo ukončení pracovního poměru.