Systémy managementu

VVUÚ, a.s. je držitelem certifikátu systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016 ve spojení se svařováním dle ČSN EN ISO 3834-2:2022 pro obory činností:

  • strojírenská výroba
  • služby autorizované osoby č. 214, certifikačního orgánu na výrobky č. 3076, zkušební laboratoře č. 1025
  • analýza rizik a inspekční činnosti
  • nákup a prodej bezpečnostní techniky a produktů pro důlní činnost

Politika systému managementu kvality VVUÚ, a.s.

Základní orientace společnosti

Udržovat systém managementu kvality a neustále ho rozvíjet.
Dosáhnout toho, aby se zásady systému managementu kvality, staly základem pro jednání a chování zaměstnanců společnosti při zajišťování kvality všech činností.
Dosáhnout stavu, kdy VVUÚ, a.s. bude svými obchodními partnery hodnocena jako kvalitní a spolehlivý dodavatel v oblasti strojírenské výroby, zkušebnictví, analýzy rizik a inspekční činnosti a v oblasti nákupu a prodeje bezpečnostní techniky a produktů pro důlní činnost.

Angažovanost vedení

Vedení společnosti se plně ztotožňuje s požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 3834-2:2022, to je s principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení procesů ovlivňujících kvalitu produktu.
Předseda představenstva je zodpovědný za vytváření potřebných organizačních, personálních a finančních zdrojů pro zavedení, udržování a rozvoj systému managementu kvality.
Vedoucí divizí jsou odpovědní za kvalitu vyráběné produkce a poskytovaných služeb, za zavádění a rozvoj systému managementu kvality.
Vedení společnosti bude provádět pravidelné přezkoumání systému managementu, bude stanovovat cíle kvality pro udržení a neustálé zlepšování systému managementu kvality.

Angažovanost zaměstnanců

Dodržování a rozvoj systému managementu kvality je úkolem všech zaměstnanců společnosti.
Činnost zaměstnanců společnosti je orientována především na zabezpečování kvality výrobků a služeb, s důrazem na prevenci a včasnou realizaci nápravných opatření.

Vztah k zákazníkům

Hlavním cílem společnosti je spokojený zákazník. Dosažení tohoto stavu je hlavním motivem veškeré činnosti společnosti. Záměrem společnosti je vytváření a udržování dobré pověsti společnosti v kvalitě, cenách i dodacích lhůtách. Dobrá pověst společnosti je základem úspěchu v soutěži s konkurencí, je základem pro dosažení prosperity.

Vztah k dodavatelům

Vysoká kvalita výrobků a služeb se neobejde bez kvalitních dodavatelů. Proto budujeme a rozvíjíme síť dodavatelů schopných zajišťovat vysokou kvalitu dodávek.
Významnou spoluúčast na tvorbě kvality poskytovaných produktů mají naši subdodavatelé, proto s nimi budeme rozvíjet stálou aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků u dodávaných produktů.

Vztah k vlastním zaměstnancům

Vedení společnosti bude poskytovat účinnou pomoc při výchově, školení a výcviku zaměstnanců, aby byli způsobilí plnit všechny požadavky této politiky systému managementu kvality.
Vedení společnosti bude motivovat zaměstnance společnosti k naplňování požadavků a k rozvoji systému managementu kvality.