Systémy managementu

VVUÚ, a.s. je držitelem certifikátu systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016 ve spojení se svařováním dle ČSN EN ISO 3834-2:2022 pro obory činností:

  • strojírenská výroba
  • služby autorizované osoby č. 214, certifikačního orgánu na výrobky č. 3076, zkušební laboratoře č. 1025
  • analýza rizik a inspekční činnosti
  • nákup a prodej bezpečnostní techniky a produktů pro důlní činnost

Politika systému integrovaného managementu VVUÚ, a.s.

Základní orientace společnosti

Udržovat systém integrovaného managementu, který zahrnuje systém managementu kvality, systém environmentálního managementu a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a neustále ho rozvíjet.
Dosáhnout toho, aby se zásady systému integrovaného managementu staly základem pro jednání a chování zaměstnanců společnosti při zajišťování kvality všech činností.
Dosáhnout stavu, kdy VVUÚ, a.s. bude svými obchodními partnery hodnocena jako kvalitní a spolehlivý dodavatel v oblasti strojírenské výroby, certifikace výrobků, zkušební činnosti, analýzy rizik a inspekční činnosti a v oblasti nákupu a prodeje bezpečnostní techniky a produktů pro důlní činnost.

Angažovanost vedení

Vedení společnosti se plně ztotožňuje s požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 3834-2:2006, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018, to je s principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení procesů ovlivňujících kvalitu produktu, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve společnosti.
Předseda představenstva je zodpovědný za vytváření potřebných organizačních, personálních a finančních zdrojů pro zavedení, udržování a rozvoj systému integrovaného managementu.
Předseda představenstva je zodpovědný za vytváření potřebných organizačních, personálních a finančních zdrojů pro zavedení, udržování a rozvoj systému integrovaného managementu.
Vedoucí divizí jsou odpovědní za kvalitu vyráběné produkce a poskytovaných služeb, za zavádění a rozvoj systému integrovaného managementu.
Vedení společnosti bude provádět pravidelné přezkoumání systému integrovaného managementu, bude stanovovat cíle, cílové hodnoty a programy pro udržení a neustálé zlepšování systému integrovaného managementu.

Angažovanost zaměstnanců

Dodržování a rozvoj systému integrovaného managementu je úkolem všech zaměstnanců společnosti. Činnost zaměstnanců společnosti je orientována především na zabezpečování kvality výrobků a služeb, s důrazem na prevenci a včasnou realizaci nápravných opatření.

Vztah k zákazníkům

Hlavním cílem společnosti je spokojený zákazník. Dosažení tohoto stavu je hlavním motivem veškeré činnosti společnosti. Záměrem společnosti je vytváření a udržování dobré pověsti společnosti v kvalitě, cenách i dodacích lhůtách. Dobrá pověst společnosti je základem úspěchu v soutěži s konkurenci, je základem pro dosažení prosperity.

Vztah k dodavatelům

Vysoká kvalita výrobků a služeb se neobejde bez kvalitních dodavatelů. Proto budujeme a rozvíjíme síť dodavatelů schopných zajišťovat vysokou kvalitu dodávek.
Významnou spoluúčast na tvorbě kvality poskytovaných produktů, dodržování systému environmentálního managementu a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají naši subdodavatelé, proto s nimi budeme rozvíjet stálou aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků u dodávaných produktů.

Vztah k vlastním zaměstnancům

Vedení společnosti bude poskytovat účinnou pomoc při výchově, školení a výcviku zaměstnanců, aby byli způsobilí plnit všechny požadavky této politiky systému integrovaného managementu.
Vedeni společnosti bude motivovat zaměstnance společnosti k naplňování požadavků a k rozvoji systému integrovaného managementu.

Vztah k životnímu prostředí a BOZP

Zaměstnanci společnosti budou plnit příslušné požadavky a závazné povinnosti týkající se činnosti společnosti s důrazem na preventivní přístup k této problematice.
V rámci technických i ekonomických možností bude společnost minimalizovat vznik odpadů.
Zpřísněním kontroly materiálových vstupů i samotných technologických postupů zabránit plýtvání surovinami a energiemi.
Všichni zaměstnanci se budou podílet na zjišťováni nebezpečí, posuzování a řízení rizik ve společnosti.
Vedení společnosti se zavazuje, že svým neustálým zlepšováním systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude snižovat riziko nemoci, havárií a nehod na pracovištích a bude projednávat se zaměstnanci jejich spoluúčast v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Důsledným dodržováním bezpečnostních předpisů budou zajištěny bezpečné a zdravé pracovní podmínky, bude minimalizován vznik pracovních úrazů a poškození zdraví, budou odstraňována nebezpečí a snižována rizika.