Multifunkčnost rotačních podavačů: dávkovací zařízení, ale i ochranný systém pro izolaci výbuchu

Rotační podavač funguje na principu přenášení sypkého materiálu, shromažďovaného nad rotačním podavačem, který je rovnoměrně přesouván ve směru volného pádu otáčejícím se vícekomorovým rotorem s těsnícími lopatkami. Otáčivý pohyb rotoru zajišťuje elektromotor s převodovkou a spojkou. Těsnící lopatky zajišťují těsnost a oddělují tak dvě nezávislá tlaková prostředí. V případě ochranného systému brání přenosu nebezpečných účinků výbuchu, tlakové vlny, plamene a jisker.

Rotační podavač jako dávkovací neelektrické zařízení

Rotační podavač může být použit jako dávkovací neelektrické zařízení, které neslouží k zastavení šíření výbuchu a pak musí být chráněn proti výbuchu vzhledem k identifikaci možných zdrojů vznícení výbušné atmosféry jiným ochranným systémem. To znamená, že podavač může být konstruovaný do prostředí s nebezpečím výbuchu vevnitř i vně a nepůsobí jako zdroj iniciace výbuchu.

Rotační podavač jako ochranný systém pro oddělení výbuchu

Zároveň může být rotační podavač zkoušen a certifikován jako ochranný systém pro zabránění přenosu výbuchu např. z filtračního zařízení dále do technologie. To znamená, že je určen nejen k použití jako dávkovací zařízení, ale také jako systém izolace výbuchu k zastavení šíření výbuchu. Musí být chráněn proti výbuchu, pokud jde o zdroje vznícení, a musí splňovat požadavky na ochranné systémy, pokud jde o šíření výbuchu. Výbuchové zkoušky a certifikace se poté provádějí na akreditovaných zkušebnách dle ČSN EN 15089 – systémy pro oddělení výbuchu, spadající do kategorie prevence a ochrana proti výbuchu. Všechny zkoušky systémů pro oddělení výbuchu, kromě hasicích bariér, se skládají ze tří modulů.

  • Modul A – zkouška odolnosti proti výbuchu
  • Modul B – zkouška přenosu plamene
  • Modul C – funkční zkoušky

U rotačních podavačů je možné provést zkoušky všech těchto modulů najednou při jedné konfiguraci. Zkoušky probíhají dle stanoveného použití v uzavřené nádobě odolné maximálnímu výbuchovému tlaku, anebo s odlehčením či potlačením výbuchu ve zkušební nádobě. Rotační podavač je k této nádobě připojen a musí pracovat v požadovaném dopravním směru. Při zkouškách je snímán výbuchový tlak ve zkušební nádobě a vně se detekuje přítomnost plamene nebo jisker minimálně dvěma kamerami. Při zkouškách se různě variuje koncentrace výbušného prachu, místo iniciačního zdroje a stupeň turbulence dle postupu uvedeném v ČSN EN 15089. Zkoušky se provádí jednak s rotorem v klidu, a také s rotorem v chodu při maximálních otáčkách.

Zkoušky jsou vyhovující pouze za předpokladu, že za rotačním podavačem nejsou zaznamenány žádné plameny ani jiskry, které by mohly přenést výbuch dále do technologie. Důležitým údajem při zkouškách je minimální délka spáry a maximální šířka spáry mezi lopatkami rotoru a skříní rotačního podavače, která musí být dodržena při sériové výrobě a kontrolována při provozu zařízení, jelikož snížení těchto rozměrů může vést k přenosu plamene nebo jisker a ochranný systém se stává nefunkčním.

Co musím vědět před odzkoušením rotačního podavače dle EN 15089?

Před samotnými zkouškami je třeba, aby zadavatel znal mimo jiné typ výbušné atmosféry (jedná se o parametry např. Kmax, pmax, MIT, MIE, typ prachu, zda kovový či nekovový apod.), maximální požadovanou výbuchovou odolnost zařízení, pred,max v chráněné nádobě, umístění a směr dopravy rotačního podavače. Vše závisí na stanoveném použití určeném výrobcem zařízení.

VVUÚ Testing – Akreditovaná zkušebna protivýbuchových ochran

Zkušebna protivýbuchových ochran je v rámci zkušebnické, výzkumné a zakázkové činnosti jedním z nejmodernějších center na světě. V rámci své hlavní činnosti se zkušebna zaměřuje především na problematiku chování pracho-vzduchových a plyno-vzduchových směsí ve spojitosti s účinky výbuchového děje na technologie a jejich části. Zkušebna provádí výbuchové a funkční zkoušky ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu dle směrnice evropského parlamentu a rady 2014/34/EU (ATEX).

VVUÚ, a.s. je oznámeným subjektem pro posuzování shody ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX) a je oprávněná provádět činnosti posuzování shody podle nařízení vlády č. 116/2016 Sb., transponujícího směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU. VVUÚ, a.s. může nabídnout výrobcům ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu komplexní službu certifikace produktů (ochranných systémů) před jejich uvedením na trh EU.

Společnost VVUÚ více než 70 let posuzuje a definuje rizika požáru a výbuchu. VVUÚ je lídrem na trhu, společností s moderním a komplexním laboratorním, zkušebním, expertním, vývojovým a výrobním zázemím.


Testování rotačního podavače dle ČSN EN 15089 – systémy pro oddělení výbuchu